Informacje nieudostępnione


  Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782) informujemy, iż:

  1.Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać na wniosek składany w sekretariacie Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, pl. Sejmu Ślląskiego 2, 40-032 Katowice
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
  3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 3 Instytucja Kultury powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  5. Udostępnianie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Instytucja Kultury, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Instytucja Kultury powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie ze wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postepowanie o udostępnianie informacji umarza się,
  6. Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w pkt 1, Instytucja Kultury ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Instytucja Kultury może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
  7. Instytucja Kultury, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
  Zgodnie z art. 23a ust.3 ustawy z dn.6 września 2001 r. przepisów rozdziału 2a „Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej” nie stosuje się do: instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury, i innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.6)), w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności,

Podpisał: Wioletta Puk
Dokument z dnia: 08.10.2020
Dokument oglądany razy: 1 729
Opublikował: Wioletta Puk
Publikacja dnia: 09.10.2020, 09:10
Wydruk ze strony: bip.miastoogrodow.eu z dnia: 14.06.2024 22:54:23