Deklaracja Dostępności

Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-09.

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Puk, wioletta.puk@miasto-ogrodow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 609 03 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. ADRES: Plac Sejmu Śląskiego 2
 2. Dojazd: możliwość skorzystania z parkingu przed budynkiem (parking niestrzeżony, bezpłatny)
 3. Wejście do budynku: przed wejściem głównym do budynku usytuowane są schody, które uniemożliwiają wjazd na wózkach inwalidzkich. Istnieje jednak możliwość skorzystania z wejścia dla osób z niepełnosprawnościami od ulicy Henryka Sienkiewicza.
 4. Recepcja/ punkt ochrony budynku znajduje się przy wejściu głównym na parterze.
 5. Szatnia dla gości, znajduje się na wprost wejścia głównego na poziomie 0.
 6. Wejście dla osób z niepełnosprawnościami (ul. Sienkiewicza) prowadzi bezpośrednio do szatni, obok której są również usytuowane windy.

Udogodnienia

 1. o punktu recepcji/ można dostać się wjeżdżając po najeździe przystosowanym do poruszania się na wózkach inwalidzkich.
 2. Na poziomie +1 znajduje się kawiarnia „Strefa Centralna”. Zarówno wejście do kawiarni jak i ciąg komunikacyjny wewnątrz są przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 3. Toaleta przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami są na 1 i 2 piętrze budynku. Z poziomu 0 wjazd do toalet jest możliwy za pośrednictwem windy usytuowanej po prawej i lewej stronie szatni. Toalety są przystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 4. Sala koncertowa Instytucji Katowice Miasto Ogrodów, również posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd na salę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest najkorzystniejszy z poziomu +2.
 5. W przypadku jakichkolwiek problemów z komunikacją personel instytucji jest przygotowany do udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami Wystarczy zgłosić problem w recepcji/punkcie ochrony budynku.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności A.